Zarządzenie Dyrektora S.O.S.W. Nr 10/2020

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

 

im. Wandy Chotomskiej w Głogówku

z dnia 25.03.2020r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493),


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Głogówku z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z dnia 23.03.2020r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b) nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c) każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,

e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.

 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit.a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku .

§ 6.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku