REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW S.O.S.W.

logo

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO

im. WANDY CHOTOMSKIEJ

W GŁOGÓWKU

 

 

 

 

 1. Od 01 czerwca 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Wandy Chotomskiej będą odbywać się konsultacje:

 

 • dla uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 1. Każdy uczeń/rodzic, który będzie zainteresowany możliwością skorzystania z konsultacji musi się skontaktować z wychowawcą swojego oddziału lub sekretariatem Ośrodka (telefonicznie) w celu ustalenia terminu i możliwości konsultacji z wybranym nauczycielem/specjalistą.

 

 1. Rodzic/opiekun ucznia musi wypełnić oświadczenie (załącznik nr 1) aby mógł skorzystać z konsultacji.

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z Ośrodka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Ośrodka lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do Ośrodka może uczęszczać na konsultacje wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczniowie do Ośrodka są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do Ośrodka.
 6. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z Ośrodka.
 8. Każda osoba wchodząca do Ośrodka dezynfekuje dłonie i ma zakryte usta i nos.
 9. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 należy:

 1. W zakresie warunków sanitarnych: 

 • W konsultacjach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 • Uczestnik konsultacji (nauczyciel, uczeń), koniecznie stosuje środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz myje i dezynfekuje ręce w szczególności:

 1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

 3. po usunięciu środków ochrony osobistej.


 • Nie należy nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 • Należy zapewnić środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji.

 • W miarę możliwości używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

 • Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 • Należy wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

 • Podczas konsultacji nie wolno korzystać z telefonów.

 • Podczas posiłku należy korzystać z naczyń i sztućców jednorazowych.

 • Należy wyrzucić po użyciu naczynia i sztućce jednorazowe do kosza na śmieci.

 • Informować dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 • Regularnie wietrzyć pomieszczenia.

 • Regularnie dezynfekować często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć w szczególności powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 • W przypadku wystąpienia u nauczyciela, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.


      B.         W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty: 
 • Brak wstępu na teren Ośrodka osób, których obecność nie jest konieczna i nie biorą udziału w konsultacjach.

 • Poinformowanie rodziców/opiekunów, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z medycznej.

 • W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 • Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

 • Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.

 • Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.


       C.        W zakresie prowadzenia konsultacji z uczniami:
 • Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w konsultacjach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 • Należy dostosować wielkość sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia konsultacji dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Należy regularnie myć lub dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych konsultacjach).

 • Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 • Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

 • Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.


   13. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia należy:
 • Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Ośrodku i dlaczego zostały wprowadzone.

 • Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 • W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

 • Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 • Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 • Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

   14. Do zadań ucznia korzystającego z konsultacji należy:
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 • Zabieraj do Ośrodka własny zestaw podręczników i przyborów. W Ośrodku nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i z Ośrodka korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 • Przed wejściem do Ośrodka obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Ośrodka.

   

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 roku.

                                                                                                                                                                                                

Marek Muszyński

Dyrektor Ośrodka


 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku