Sprzątanie Świata 2020

6sp.sw2020Jak co roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Wszyscy uczniowie zostali wcześniej zapoznani z celem akcji i bezpiecznym w niej uczestniczeniu. Klasy otrzymały rękawiczki i kolorowe worki, do których, zgodnie z przeznaczeniem wrzucano zebrane odpady. Ostatecznie worki z zawartością trafiły do wyznaczonego miejsca zbiórki i zostały przekazane do recyklingu. Gratulujemy wszystkim, godnej ekologa postawy. Dbając o swój zakątek pomagamy przyrodzie.

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

W piątek 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas oraz absolwenci otrzymali świadectwa szkolne zgodnie z harmonogramem ściśle określonym przez dyrektora szkoły.

Życzymy wszystkim udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji, pełnych przygód i słońca.

Do zobaczenia we wrześniu :)

 tablo

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW S.O.S.W.

logo

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO

im. WANDY CHOTOMSKIEJ

W GŁOGÓWKU

 

 

 

 

  1. Od 01 czerwca 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Wandy Chotomskiej będą odbywać się konsultacje:

 

  • dla uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

  1. Każdy uczeń/rodzic, który będzie zainteresowany możliwością skorzystania z konsultacji musi się skontaktować z wychowawcą swojego oddziału lub sekretariatem Ośrodka (telefonicznie) w celu ustalenia terminu i możliwości konsultacji z wybranym nauczycielem/specjalistą.

 

  1. Rodzic/opiekun ucznia musi wypełnić oświadczenie (załącznik nr 1) aby mógł skorzystać z konsultacji.

 

  1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z Ośrodka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

    Czytaj więcej: REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW S.O.S.W.

Dzień Dziecka 2020 r.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :)dzien-dziecka2020

XVII Przegląd Twórczości Wandy Chotomskiej

XVII Przegląd Twórczości Wandy Chotomskiej

zaproszeenie-w.chot

Zarządzenie Dyrektora S.O.S.W. Nr 10/2020

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

 

im. Wandy Chotomskiej w Głogówku

z dnia 25.03.2020r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493),


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Głogówku z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z dnia 23.03.2020r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b) nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c) każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,

e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.

 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit.a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku .

§ 6.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Dyrektora S.O.S.W. NR 9/2020

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku zarządza co następuje:

zarzadzenie

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku zarządza co następuje:

jw

 

Projekt "Tradycyjny Sad"

sad1W dniu dzisiejszym w szkole odbył się apel dla wszystkich uczniów naszego Ośrodka na temat udziału wychowanków internatu w projekcie "Tradycyjny Sad".

Czytaj więcej: Projekt "Tradycyjny Sad"

Profilaktyczny spektakl

8prof.spektaklW dniu 24 stycznia 2020 roku nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć spektakl profilaktyczny przygotowany przez aktorów z Impresariatu Artystycznego INSPIRACJA z Krakowa pt. "Kolczasta przyjaźń".

Czytaj więcej: Profilaktyczny spektakl

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku