Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„ZA GŁOSEM SERCA”
SIEDZIBĄ W GŁOGÓWKU 

ROK ZAŁOŻENIA 2005

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Za głosem serca” w Głogówku działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogówek
§ 4
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1987r.   Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 6
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§ 7
Stowarzyszenie prowadzi dokumentację w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
§ 8
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak.
 

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wyszukiwanie rodzin mających osoby niepełnosprawne, proponowanie współpracy oraz pomocy i rehabilitacji.
 2. Organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń z zakresu rehabilitacji.
 3. Prowadzenie dla rodziców systematycznych spotkań konsultacyjnych.
 4. Organizowanie spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb.
 6. Przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie poprzez m.in. ukazywanie osób niepełnosprawnych jako ludzi stanowiących część społeczeństwa, którym bariery zarówno technologiczne, jak i psychologiczne nie pozwalają na integrację lub ją utrudniają.
 7. Pomoc w załatwianiu formalności związanych:
 • Z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.
 • Kontaktami z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Współdziałanie z władzami Gminy, Powiatu i Województwa w zakresie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.
 2. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życia niepełnosprawnych.
 4. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych na działalność statutową.
 5. Popularyzowanie idei Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem wolontariatu.
 7. Promocji zdrowia.
§ 11
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia zajęć specjalistycznych wymagających odpowiednich kwalifikacji.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw publicznych i obywatelskich.
§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§ 15
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd – na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 19 pkt. 2,3,4,5,6,8 niniejszego statutu.
§ 16
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla polepszenia rozwoju życia osób niepełnosprawnych.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka wspierającego i jest zwolniony od składki członkowskiej.
§ 17
I. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
 1. Złożenie deklaracji.
 2. Przyjęcie kandydatury przez Zarząd.
 3. Opłacenie składki członkowskiej.
II. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze po upływie miesiąca od przyjęcia członka.
§ 18
I. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.
3. Wykluczenia członka uchwałą Zarządu za:
  1. działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
  2. nieopłacenie składki członkowskiej za rok bieżący – przez okres min. 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną.
4. Śmierci członka.
II. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia, wykreślenia i wykluczenia kandydatowi lub członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Odwołanie składa się na ręce Prezesa Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania Uchwały Zarządu Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 
§ 19
Członek Zwyczajny ma prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Być informowanym o możliwości korzystania ze środków finansowych i programów celowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami, zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z lokali Stowarzyszenia wg ustalonego regulaminu.
 6. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 7. Korzystać z opieki, wszystkich urządzeń, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków oraz uczestniczyć w imprezach Stowarzyszenia.
 8. Brać udział w posiedzeniu organu Stowarzyszenia, na którym rozpatrywane będą sprawy dotyczące jego osoby.
§ 20
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 1. Przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia.
 3. Współdziałać z władzami Stowarzyszenia i organami Stowarzyszenia. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i w realizacji statutowych zadań.
 4. Stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia.
 5. Płacić regularnie składki członkowskie. W wyjątkowych przypadkach na wniosek członka, Zarząd w formie uchwały może zwolnić członka z opłacenia składki lub ją obniżyć.
 6. Zabiegać o kształtowanie przyjaznych stosunków międzyludzkich w Stowarzyszeniu.
§ 21
Członkowie Stowarzyszenia pełnią funkcje powierzone im w drodze wyborów społecznie, mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów w razie pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu poza miejscem zamieszkania.
§ 22
Członek będący uczestnikiem lub pracownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej, jak również członek rodziny pracownika nie może pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Sposób obradowania i podejmowania uchwał określają regulaminy uchwalone przez te organy.
§ 24
Władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Członków bezwzględną większością głosów. O sposobie głosowania decyduje Zgromadzenie.
§ 25
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
§ 26
W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze wyborów.
§ 27
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.
 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 28
 1. Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków maja prawo uczestniczyć z głosem decydującym członkowie zwyczajni, z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§ 29
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) co najmniej raz na dwanaście miesięcy – sprawozdawcze.
b) Sprawozdawczo-wyborcze co dwa lata.
2. Z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej liczby członków posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, Zarząd zwołuje w terminie do jednego miesiąca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia Zarząd co najmniej na czternaście dni przed terminem, pisemnie, dostarczając członkom komplet materiałów.
4. W nadzwyczajnych okolicznościach termin, o którym mowa w punkcie 3 może ulec skróceniu do 7 dni.
§ 30
Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał, jeżeli w zebraniu bierze udział co najmniej połowa uprawnionych członków w pierwszym terminie. Obrady w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków. Drugi termin wyznacza się o trzydzieści minut później po pierwszym terminie tego samego dnia.
 
§ 31
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze Stowarzyszenia sprawozdań oraz planu działalności ustalający ogólny kierunek działania władz.
3. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
5. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
9. Rozpatrywanie odwołań członków od Uchwał Zarządu w sprawach odmowy przyjęcia, wykreślenia i wykluczenia członków oraz podejmowanie uchwał w sprawach różnych.
10. Uchwalanie regulaminu obrad.
11. Uchwalenie budżetu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 32
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 

Zarząd

§ 33
1. Zarząd składa się z 3-5 członków, o liczbie osób decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków.
3. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej trzech członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.
§ 34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
§ 35
Kadencja Zarządu może ulec skróceniu:
1. W przypadku nie uzyskania przez Zarząd absolutorium.
2. W związku z rezygnacją Zarządu
§ 36
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Zatrudnianie pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
7. Zakwalifikowanie osoby niepełnosprawnej na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej.
8. Nadzór nad Warsztatem Terapii Zajęciowej.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia i wykluczenia członków Stowarzyszenia.
10. Realizacja celów Stowarzyszenia i oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
11. Ustalanie budżetu oraz preliminarzy.
12. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
14. Wnioskowanie i nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 

Komisja Rewizyjna

§ 37
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków – przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność 2 członków.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
 4. W skład Komisji nie mogą wchodzić:
 • Członkowie Zarządu.
 • Osoby pozostające z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie i nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.
§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  2. Występowanie w oparciu o ustalenie kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjaśnień.
  3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków .
  4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia lub odmowie udzielenia absolutorium do Zarządu.
  6. Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli Stowarzyszenia w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
  7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
  8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 39
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej
 2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Fundusze Stowarzyszenia służą do prowadzenia działalności statutowej.
 6. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 7. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych trzech członków Zarządu działających łącznie.
 8. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
  2. Przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich.
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 40
Zmian w statucie dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 41
Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 
§ 42
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
§ 43
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia zostaną określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
 
§ 44
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 
Prezes Stowarzyszenia
Elżbieta Ciepłuch

 

Aneksy

Aneks nr 1

 

W statucie STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZA GŁOSEM SERCA” SIEDZIBĄ W GŁOGÓWKU zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 6.10.2009r. wprowadza się następujące zmiany:


Rozdział I

§ 1

Otrzymuje brzmienie:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZA GŁOSEM SERCA” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku działa na rzecz osób niepełnosprawnych.


Rozdział II

§ 9

Otrzymuje brzmienie:
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym opartej na:
a) organizowaniu pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, oraz integracji z nim poprzez organizacje imprez w charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, rozrywkowym rehabilitacyjnym,
b) pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,
c) organizowanie turystyki dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, a także członków Stowarzyszenia o charakterze krajowym i zagranicznym.
 
 1. Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej.
 2. Organizacja własnej bazy rehabilitacyjnej
 3. Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów 

§ 10

Dopisuje się:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

15. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskiwania funduszy na tworzenie bazy.
16. Organizacje imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych
17. Podejmowanie innych zgodnych z prawem działań i inicjatyw do realizacji celów statutowych.
18. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, ośrodkami terapeutycznymi oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Głogówku przy ul.Batorego2.
19. Prowadzeni działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską
20. Promowanie działalności edukacyjno-terapeutycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku przy ul.Batorego2.
21. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla absolwentów szkół z orzeczeniem o niepełnosprawności.
22. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
23. Wydawanie publikacji, gazetek, broszur i ulotek promujących działalność Stowarzyszenia
24. Pomoc finansową i materialną osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
25. Upowszechnianie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń wynikających ze statutowych potrzeb Stowarzyszenia.
26. W uzasadnionych przypadkach pokrywanie kosztów lub części kosztów terapii, rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym.

Rozdział III

§ 16

Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka wspierającego i jest zwolniony od składki członkowskiej.

Rozdział IV

§ 36

Pkt 14 otrzymuje brzmienie:

Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

Rozdział V

§ 39

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, z odpisu 1% na Organizacje Pożytku Publicznego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Pieścikowska

 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku