Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli Gimnazjum Specjalne. Do szkoły mogą uczęszczać osoby od 16 do 24 roku życia.

Treści programowe przewidziane są do realizacji w ciągu trzech lat, z możliwością wydłużenia etapów edukacyjnych. Dla każdego ucznia w oparciu o treści nauczania przewidziane w programie, diagnozę funkcjonalną , zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjny.
 

CEL GŁÓWNY:

Przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 

Cele edukacyjne:
 • Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości.
 • Przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie i wspomaganie rozwoju autonomicznej osobowości ucznia.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienie ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego.
 • Umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie poprzez osiąganie sukcesów.
Treści nauczania:
 • Rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowe zasady funkcjonowania państwa
 • Poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw oraz trybu zwracania się o pomoc
 • Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności udzielania i korzystania ze wsparcia emocjonalnego
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań
 • Znajomość i rozumienie swoich praw obywatelskich, umiejętność dbania o ich przestrzeganie, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami do korzystania z systemu wsparcia społecznego
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w autonomicznym, dorosłym życiu, a w tym:
  • rozróżniania koleżeństwa, przyjaźni, miłości, wolności osobistej oraz przewidywania konsekwencji własnych działań
  • ustalania hierarchii potrzeb i podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia obowiązku
  • ustalania celów dalekich i bliskich, planowania dnia i organizowania czasu wolnego
  • nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi (współdziałania, współpracy, rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych, umiejętności odmawiania, nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, dbaniu o przyjaciół i znajomych)
  • posługiwanie się dowodem osobistym i innymi dokumentami
  • dokonywanie wyborów w różnych sytuacjach życiowych
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych w świecie ludzi dorosłych w zakresie higieny i wyglądu zewnętrznego
 • Przekazywanie, odbiór i wykorzystanie różnych informacji, w tym docieranie do informacji, korzystanie z informacji, tworzenie informacji, przetwarzanie informacji za pomocą różnych środków (również z wykorzystaniem komputera)
 • Rozwijanie i utrwalanie umiejętności pisania i czytania oraz ich praktycznego wykorzystania (w szczególności tekstów kierowanych do różnych adresatów, w różnych celach)
 • Umiejętność dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystania z pogotowia ratunkowego. Poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów unikania zagrożeń
   

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowią realizację podstawy programowej ustalonej dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy, są organizowane w oddziałach i podtrzymują umiejętności szkolne związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem oraz pomagają zdobyć wiedzę o Polsce, świecie i społeczeństwie.

Przysposobienie do pracy
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy są organizowane w oddziałach lub mogą być realizowane w zespołach między oddziałowych na terenie Ośrodka, a także poza nim, zgodnie z predyspozycjami oraz preferencjami uczniów.

Wychowanie fizyczne
Obejmuje gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe.

Zajęcia kształtujące kreatywność
Realizowane są w działach tematycznych:

 • plastyka, technika
 • muzyka,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • organizowanie czasu wolnego.

Religia

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Uczniowie korzystają z zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych metodą Tomatisa i Biofeedbacka, gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowych, plastycznych, kółek zainteresowań oraz dogoterapii.

Przysposobienie do pracy w naszym Ośrodku ma charakter wielokierunkowy. Uczniowie zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności z następujących dziedzin:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
 • prace biurowe
 • prace ogrodnicze
 • prace z zakresu gospodarstwa domowego
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego
 • prace porządkowe
 • usługi na rzecz szkoły

Nasi uczniowie mają możliwość przenieść wyuczone czynności i umiejętności w szersze środowisko społeczne, poprzez udział w terapii przez pracę organizowaną w zakładzie cukierniczym „Piast” w naszym mieście. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność w środowisku pracowniczym, przy współpracy z pracownikami zakładu pracy, doskonalić dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Nasza młodzież bierze aktywny udział w życiu szkoły przygotowując uroczystości szkolne i klasowe z udziałem zapraszanych gości są to: dzień chłopca, andrzejki, spotkanie opłatkowe, zabawa choinkowa, śniadanie wielkanocne, dzień kobiet oraz organizując uroczyste przyjęcia urodzinowe uczniów naszych klas.

Biorą również udział w wycieczkach, konkursach i zawodach sportowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie własnej wartości i pewności siebie.

 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku